Missió i valors

Missió

La principal missió de TEAdir és la de treballar per a la inclusió social de les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista o amb problemàtiques de salut mental i/o discapacitat intel·lectual. Això implica:

1. Promoure la creació i el funcionament de centres de tractament, públic i privats, per a infants, adolescents i adults afectats de Trastorns de l’Espectre Autista o amb problemàtiques de salut mental i/o discapacitat intel·lectual, en base a criteris d’eficàcia i eficiència de les intervencions promogudes.

2. Encapçalar iniciatives dirigides a les administracions per tal de vetllar per l’atenció pública, integral i de qualitat des infants, adolescents i adults afectats de Trastorns de l’Espectre Autista o amb problemàtiques de salut mental i/o discapacitat intel·lectual.

3. Formar a pares, mares i familiars, i de professionals diversos, implicats en l’acompanyament i la cura de les persones amb Trastorns de l’Espectre Autista o amb problemàtiques de salut mental i/o discapacitat intel·lectual.

4. Treballar conjuntament amb altres entitats afins (associacions, federacions, cooperatives i altres).

5. Fomentar l’associacionisme i el voluntariat com agents de transformació social.

 

Visió

La inclusió social de les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista o amb problemàtiques de salut mental i/o discapacitat intel·lectual implica una visió individual, social i política de les qüestions de salut mental i de discapacitat intel·lectual:

-        A nivell individual: Les persones amb TEA, TM o Discapacitat intel·lectual són subjectes singulars, de ple dret i amb una aspiració legítima a assolit una vida plena. Les problemàtiques que poden patir a nivell personal han de ser tractades partint d’aquests principis per tal d’afavorir les seves pròpies preses de decisions que afavoreixin la seva participació i inclusions socials.

-        A nivell social: Les persones amb TEA, TM o Discapacitat intel·lectual necessiten, com qualsevol altra persona, participar en els diferents contextos socials per tal d’assolir la seva inclusió social. Això comporta per a moltes d’elles la necessitat de suports personals, institucionals i comunitaris que minimitzin el més possible les dificultats associades als seus trastorns o discapacitats. Com societat cal, doncs, una consciència sobre aquests qüestions de salut mental i discapacitat que afavoreixi el recolzament social mutu, la creació d’espais inclusius i el teixit associatiu que els sostingui.

-        A nivell polític: És fonamental que les administracions apostin per la conscienciació social en contra de l’estigma en salut mental i discapacitats, promoguin el debat, la recerca i el treball conjunt entre les diverses entitats implicades, la creació i el sosteniment de recursos necessaris per a la inclusió social de les persones afectades, i, per tant, la dotació de partides específiques necessàries.     

 

Valors

Els valors que sosté TEAdir estan directament vinculats a la seva missió i visió de les problemàtiques associades als Trastorn de l’Espectre Autista o amb problemàtiques de salut mental i/o discapacitat intel·lectual:

-        Escolta: Escoltem les problemàtiques de les persones amb que treballem de manera tal que siguin abordades des de la singularitat de la persona i contra l’estigma social o propi del diagnòstic que porten.

-        Acompanyament: Acollim als pares, mares i familiars de persones amb Trastorn de l’Espectre Autista, diagnòstics de salut mental o discapacitat intel·lectual, per tal d’acompanyar-los en els diferents moments de la vida dels seus fills/es i les necessitats i problemàtiques associades a ells.

-        Participació amb veu pròpia: Donem un lloc especial a la participació de les persones directament concernides pel Trastorn de l’Espectre Autista, pels diagnòstics de salut mental o per una discapacitat intel·lectual, per tal d’escoltar i contribuir a l’assoliment d’una veu pròpia, més enllà dels seus diagnòstics.

-        Respecte: Respectem els recursos que cada persona ha trobat per a tractar el seu malestar i valorem amb ella las intervencions que creiem que li seran d’ajut, així com els recursos per a posar-les en marxa.

-        Atenció global: Considerem la situació de cada persona dins del context i entorn on desenvolupa la seva vida. Atenem així les seves problemàtiques tenint en compte el context familiar, educatiu, social i assistencial, per tal que les intervencions que tinguin lloc en el sí de la nostra entitat repercuteixin favorablement en la globalitat de la vida de la persona.

-        Suport extens: Donem suport a les persones, fonamentalment familiars i altres cuidadors/es, que estan implicades en el dia a dia de la persona amb Trastorn de l’Espectre Autista o amb problemàtiques de salut mental i/o discapacitat intel·lectual per tal que les seves figures de cuidadors/es o referents principals es puguin mantenir.

-        Formació específica: Vetllem per a que l’equip de professionals que sostenen els espais terapèutics i de vincle social de l’entitat comptin amb una formació sòlida, específica i professional que estigui a l’alçada de les necessitats de les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista o amb problemàtiques de salut mental i/o discapacitat intel·lectual que acollim a la nostra entitat. Els espais de reunió d’equip, de formació regular teòrica-clínica sobre qüestions pròpies de l’autisme, dels trastorns de salut mental o de discapacitat intel·lectual, i d’intercanvi amb altres entitats afins, estan orientades en el sentit d’aquesta formació específica.

-        Voluntariat: El nostre programa de voluntariat ens permet comptar amb persones que, durant un any, participen en la vida de l’entitat. L’aposta pel voluntariat beneficia a les persones amb les que treballem, així com contribueix a transmetre una visió més profunda i amb coneixement de causa de la salut mental i la discapacitat, que contribueix a combatre l’estigma.

-        Treball en xarxa: Treballem amb altres entitats afins, des d’una aposta clara per l’associacionisme com a agent de transformació social, així com amb serveis públics i privats que es troben dins la xarxa educativa, social o de salut mental. Creiem en el debat de les idees i en el treball conjunt a l’hora de fer front a la complexitat pròpia dels TEA, dels trastorn mentals i de les discapacitats intel·lectuals.

-        No discriminació: Estem atents a tots aquells efectes discriminatoris que puguin aparèixer en el sí de l’entitat, per tal d’evitar tot tipus de discriminació per raons de sexe, gènere, orientació sexual, creences religioses o raça. Aquest valors és transversal en la nostra entitat, això vol dir que afecte tant als espais en els que treballem amb persones amb Trastorn de l’Espectre Autista o amb problemàtiques de salut mental i/o discapacitat intel·lectual, com als espais de caire professional o de vinculació dels pares, mares, familiars i persones directament afectades per aquests diagnòstics.

-        Sostenibilitat ecològica: Tenim cura dels efectes adversos en el medi ambient de les nostres accions com a entitat. Els evitem i promovem funcionaments i hàbits sostenibles.